PREDAVAČ

dr.sc. Goran Andlar

Studij krajobrazne arhitekture, Agronomski fakultet Sveušilišta u Zagrebu

PREDAVANJA

BIOGRAFIJA

Doc. dr. sc. Goran Andlar, Studij krajobrazne arhitekture, Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, gandlar@agr
(Sisak, 1981.) Docent na Zavodu za ukrasno bilje i krajobraznu arhitekturu i Studiju krajobrazne arhitekture Agronomskog fakulteta u Zagrebu. U znanstvenom i stručnom smislu interes mu je fokusiran na istraživanje, procjenu i planiranje ruralnih krajobraza s posebnim naglaskom na jadranske krške 'tradicijske' načine korištenja zemljišta. U spomenutom području djelovanja je obranio doktorat Iznimni kulturni krajobrazi primorske Hrvatske, autor je i koautor niza znanstvenih radova te je voditelj nekoliko stručnih projekata. Za istraživanje provedeno doktoratom dobio je posebno priznanje 47. zagrebačkog salona arhitekture. Član je EUCALAND Europske mreže za istraživanje agrikulturnih krajobraza te Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata.