PREDAVAČ

univ. bacc. soc. Anita Ujević

Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveu*ilišta u Splitu, Split, Hrvatska

PREDAVANJA

BIOGRAFIJA

ANITA UJEVIĆ, rođena 23. 2. 1989. godine u Splitu, gdje je završila osnovnu školu i IV. opću gimnaziju „Marko Marulić“. Aka¬demski naziv prvostupnice (baccalaurea) sociologije stekla je 2015. godine na Filozofskom fakultetu u Splitu. Studentica je prve godine diplomskog studija jednopredmetne sociologije (istraživački smjer) na Filozofskom fakultetu u Splitu.