Projekti

Anatomija otoka nastoji iskoristiti prisutnost eminentnih stručnjaka na simpozijima i radionicama te s njima dogovarati suradnju na rješavanju otočkih problema i projekcija za budućnost.

Uz simpozije i radionice u razdoblju 2012. -2016. Anatomija otoka priprema dva posebna projekta :
 1. „Urbanistička topografija otoka Visa »
 2. „Grčka keramika “

Urbanistička topografija otoka Visa

Istraživanje graditeljske baštine Visa (nazvane i urbanistička topografija), kao zaokružene kulturno geografske cjeline, pruža mogućnost stvaranja identitetske slike naseljenog prostora uključujući temeljne sastavnica od prirodnih do antropogenih. Osnovno polazište je uspostavljanje hijerarhije, tj. međusobnih odnosa svih sastavnih dijelova prostora, pri čemu se određuju karakteristični i specifični oblikovni elementi kronološkim slijedom kroz prostornu stratigrafiju. Namjera je odrediti elemente kontinuiteta prostornog identiteta, koje je moguće topografski prepoznati, ali i registrirati degradirajuće prostorne promjene. Istraživanjem se jednakovrijedno tretira arhitektonska baština visokih umjetničkih dometa i izraženih stilskih karakteristika, kao i ona koja je osnovna supstanca odnosno mjerilo izgrađenog prostora.
Elementi prostorne analize:

Na razini otoka kao cjeline
 • položaj naselja
 • odnos prema reljefnim karakteristikama i komunikacijama
 • struktura naselja - tipologija

Na razini naselja
 • odrediti granice naselja
 • vedute i dominante
 • prostorna organizacija naselja
 • tipologija (oblikovna i funkcionalna)
 • odrediti odnose među pojedinim kućama ili sklopovima i cjelini naselja
 • određenje gabarita i tlocrtnih karakteristika
 • određenje neizgrađenih i javnih prostora (ulice, trgovi, rive...)
 • prostorno značenje i položaj zgrada javne i sakralne namjene, zgrada spomeničke vrijednosti i prostornih dominanti

Na razini pojedinih zgrada
 • prilagođenost terenu
 • položaj na parceli
 • funkcije
 • građevinska tipologija
 • gabariti i volumeni – tlocrtna organizacija
 • elementi građevinske strukture i konstrukcije
 • oblikovanje pročelja i krovišta
 • materijali

Rezultati istraživanja očituju se kroz valorizaciju arhitektonske i urbanističke slike prostora uz prikaz današnjeg stanja i određenje „zakonitosti“nastanka povijesne prostorne organizacije. Arhitektonski i prostorni identitet trebao bi postati mjerilo za kvalitetno uređenje prostora, razvojna podloga i ishodište prostornog planiranja i korištenja prostora.
Pojedine faze istraživanja bile bi zasebno publicirane kao elaborati, a konačni rezultati integralno prikazani i interpretirani biti će objedinjenji u monografiji „Graditeljska baština otoka Visa“.

dr. Ratko Vučetić, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

Grčka keramika

Ovim projektom se planira izrada replika primjeraka grčke keramike pronađene na otoku Visu. Odabrani predmeti bili bi namijenjeni prodaji kao suveniri te kao pokloni za razne prigode. Realizacija izabranih prototipova već je u izradi, a povjerena je Višoj građevinskoj školi - odjel keramike iz Bedekovčine. Kvalitetu nadgleda arheolog mr. Boris Čargo, voditelj muzejske zbirke na Visu.

Anatomija otoka planira ostvariti i partnerski odnos sa srednjom školom A.M.Karamaneo na Visu. Učenici te škole duži niz godina u suradnji s Akademijom likovnih umjetnosti iz Zagreba, (vodstvo prof. Ines Krasić, ak.slikarica), organiziraju tečajeve izrade mozaika i keramike. Škola je nabavila i nužne alate kao što su lončarsko kolo i peć za keramiku.

Velika zainteresiranost učenika kao i drugih stanovnika Visa za sudjelovanje u ovim aktivnostima ukazuje na potrebu dobivanja vlastitog prostora kako bi ova radionica mogla funkcionirati kroz cijelu godinu.

Arhitektonski i urbanistički projekti

Anatomija otoka planira, u dogovoru s lokalnom zajednicom i pojedinim poznatim domaćim i stranim arhitektima, za pojedine posebno zanimljive sadržaje, organizirati izradu idejnih projekta. Temeljem te dokumnetacije Anatomija otoka sa partnerskim organizacijama, natjecala bi se za sredstva potrebna za realizaciju takvih projekata.